Взяти кредит

Згода суб’єкта на обробку  персональних даних

1. Я, виступаючи в якості суб’єкта персональних даних в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних» і суб’єкта кредитної історії, надає свою згоду на передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ПОЗИКА», код ЄДРПОУ – 41084239 (надалі – «Товариство») своїх Персональних даних (надалі – «Дані») та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Суб’єкта персональних даних, його спроможності виконати зобов’язання згідно з Договором про надання кредиту (надалі – Договір) (у випадку його укладення між Суб’єктом персональних даних та Товариством); виконання зобов’язань і реалізації прав сторонами за Договором; забезпечення повернення Кредиту, у тому числі з допомогою третіх осіб; повідомлення інших учасників ринку фінансових послуг про платоспроможність Суб’єкта персональних даних та виконання ним кредитних зобов’язань; відступлення Товариством права вимоги третім особам; пропозиції продуктів і послуг Товариства, обслуговування позичальників та осіб, що подають заявку на отримання кредитів (клієнтів) Товариства, просування послуг Товариства.

2. Суб’єкт персональних даних надає Згоду щодо власних Даних, включаючи (але не обмежуючись) інформацію про прізвище, ім’я, по-батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу, дані водійського посвідчення, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, ідентифікаційний номер платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків), відомості щодо освіти, сімейного, соціального та майнового стану, професію, доходи, фотографії документу, що посвідчує особу (далі за текстом – «Паспорт»), найменування та реквізити роботодавця або навчального закладу, номер мобільного телефону/телефонів, адреса електронної пошти а також інформацію, яка стане відомою Товариству у зв’язку зі зверненням Суб’єкта персональних даних до Товариства, укладанням та/або виконанням Договору та/або протягом строку дії Договору.

3. Згода Суб’єкта персональних даних включає в себе, в тому числі, право Товариства передати Дані наступним особам для обробки: 

– Бюро кредитних історій; 

– Банкам; 

– Фінансовим установам; 

– Органам державної влади.

4. Згода Суб’єкта персональних даних включає в себе, в тому числі, право Товариства здійснювати обробку Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміну, використання, розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті, передачу в тому числі транскордонну передачу, знеособлення, знищення Даних, які надані Товариству.

5. Згода Суб’єкта персональних даних включає в себе, в тому числі, згоду на збір, зберігання, використання та поширення Товариством інформації про Суб’єкта персональних даних, в тому числі його Даних до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, але не обмежуючись, через: ПАТ «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: м. Київ, Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11); ТОВ «Українське бюро кредитних історій», місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д; ПАТ «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ», місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65, оф. 306, а у випадку прострочення Суб’єктом персональних даних платежів по відповідному Договору – інших осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, які надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або з якими Товариством укладено договір відступлення права вимоги за Договором та/або інших, пов’язаних з цим послуг, а також банкам, фінансовим установам, органам державної влади, третім особам, з якими Товариство перебуває у договірних відносинах, та/або які можуть забезпечувати можливість Товариства здійснювати свої зобов’язання за Договором та/або чинним законодавством України. Згода Суб’єкта персональних даних включає в себе, в тому числі, згоду на передачу Товариством зазначеним вище особам за вказаними вище умовами Даних Суб’єкта персональних даних без додаткового повідомлення Суб’єкта персональних даних про таку передачу.

6. Суб’єкт персональних даних надає Товариству свою згоду на запит Товариством інформації про Суб’єкта персональних даних (кредитного звіту) в будь-якому Бюро кредитних історій.

7. Згода Суб’єкта персональних даних включає в себе, в тому числі, згоду з тим, що отримання Суб’єктом персональних даних у Товариства Даних, що відносяться до Суб’єкта персональних даних, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі Заявки Суб’єкта персональних даних, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Суб’єкт персональних даних підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку Заявку буде надана йому шляхом відправки повідомлення на електронну пошту, та/або шляхом надсилання СМС-повідомлення на телефонний номер, зазначений у Заявці, та/або відображення даної інформації в Особистому Кабінеті та/або повідомленням із використанням сучасних сервісів передачі даних (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, Facebook Messenger і т.д.).

8. Згода Суб’єкта персональних даних включає в себе, в тому числі, згоду на передачу Товариством інформації про стан Заборгованості Суб’єкта персональних даних за Договором, шляхом відправлення Товариством CMC-повідомлення на номер мобільного телефону Суб’єкта персональних даних та/або електронних листів на його e-mail адресу (вказану у Заявці). Крім того, Суб’єкт персональних даних надає згоду на передачу Товариством інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер, щодо умов надання Товариством інших послуг, у спосіб зазначений на власний розсуд Товариства.

9. Згода Суб’єкта персональних даних на обробку його Даних не вимагає здійснення повідомлень про передачу Даних Суб’єкта персональних даних третім особам згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».

10. Згода Суб’єкта персональних даних дійсна доки існують мета і цілі обробки Даних, визначені у цій Згоді суб’єкта персональних даних, а також протягом 5 (п’яти) років з дати закінчення строку дії Договору у разі його укладення.

11. Підписавши цю Згоду Суб’єкт підтверджує, що проінформований та надає добровільну згоду на неповідомлення його про передачу персональних даних щодо нього у випадках передбачених даною Згодою.

12. Я підтверджую, що проінформований(а) про свої права як суб’єкта Персональних даних, зазначених Законом України «Про захист персональних даних», ціль обробки даних і особах, яким такі дані передаються, а також про покладені на Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Позика» зобов’язання щодо обробки персональних даних відповідно до Закону України «Про протидію запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та про той факт, що мої Персональні дані включені до бази персональних даних про Клієнтів, власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Позика» і, у зв’язку з цим, я не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини.

-